Estatuts AFA Institució Montserrat

 

Descarrega aquí els Estatuts en format pdf

 

Capítol I

CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ I RÈGIM JURÍDIC

Article 1r.

Constituïda a Barcelona, província de Barcelona, l’Associació de Famílies d’Alumnes del Col·legi Institució Montserrat, col·legi no estatal, amb número d’expedient d’autorització 7988 de data 30/1/1965 i número de codi 0801900010550-10, enregistrada amb el núm. 2804 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona, es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Article 2n.

Aquesta Associació, que té plena capacitat jurídica i d’obrar per al compliment dels seus fins, es regeix pels presents Estatuts i pels acords vàlidament adoptats al si dels seus òrgans de govern.

Capítol II

ÀMBIT, DOMICILI I FINS

Article 3r.

L’associació tindrà el seu domicili social a Barcelona, Carrer de Cros, núm. 6-8. Tanmateix, tant aquest com altres possibles domicilis podran ser modificats per acord de l’Assemblea General i amb la corresponent comunicació a l’Administració.

Article 4t.

L’àmbit territorial de l’Associació és el de la ciutat de Barcelona.

Article 5è.

Són fins de l’Associació, els següents:

a) Promoure la intervenció de les mares, pares o representants legals i, en el seu cas, dels alumnes, en el control i en la gestió del Centre, i a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar en representació de les mares, pares o representants legals dels alumnes.

b) Donar suport i assistència a les mares, pares o representants legals dels alumnes membres de l’Associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills o pupils. c) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

d) Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en la seva realització.

e) Programar i realitzar activitats pròpies de l’Associació, així com organitzar l’adquisició col·lectiva i, en el seu cas, la distribució dels mitjans necessaris per a l’educació que estigui a càrrec de les mares, pares o representants legals dels alumnes, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament.

f) Informar els membres de l’Associació de les activitats de la mateixa i del Centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.

g) Fer de nexe entre el Centre d’Ensenyament i el seu entorn, facilitant la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del seu àmbit.

h) Promoure les activitats de formació de les mares, pares o representants legals dels alumnes, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar. i) Assistir les mares, pares o representants legals dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre per estar aquest sostingut amb fons públics. j) Dur a terme el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva i de l’esport de lleure sense cap afany de lucre.

k) D’altres anàlogues i que s’emmarquin dins la normativa vigent en matèria d’educació.

En aquest sentit, l’Associació es fa seva, amb plena acceptació, la carta de compromís educatiu de l’escola, actualitzada el 2018, així com també el seu projecte educatiu, actualitzat l’any 2019. L’Associació s’adhereix a la defensa constant de la llengua, la cultura i la nació catalana i estableix que la llengua a emprar a tots els efectes per a l’associació és el català.

Capítol III
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 6è.

Són òrgans de govern i de representació de l’Associació, l’Assemblea General, els Delegats/des en nom de les mares, pares o representants legals dels alumnes de cada grup-classe, l’Assemblea de Delegats/des que rep el nom d’AFAActiva i la Junta Directiva.

Article 7è.

L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està formada amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixin.

L’Assemblea General es reunirà en les ocasions següents:

1.- Amb caràcter obligatori, i en sessió ordinària, una vegada a l’any durant el primer trimestre de curs i tractarà, almenys els següents temes:

a) Examen de la memòria anual que presenti la Junta Directiva i, en el seu cas, l’informe dels membres del Consell Escolar pertanyents a l’Associació.

b) Examen del balanç econòmic de l’Associació i de l’estat de comptes, previ dictamen dels censors establerts a l’article 14 d’aquests Estatuts.

c) Examen del pressupost per a l’exercici econòmic per al qual es fa la convocatòria.

d) Qualsevol altre punt que la Junta Directiva inclogui en l’ordre del dia, d’ofici o a instància del 10% dels associats, sempre que en aquest últim cas es demani amb 10 dies, almenys, d’antelació a la data de l’Assemblea.

2.- Amb caràcter extraordinari, sempre que ho acordi la Junta Directiva o així ho demani per escrit un 10% dels associats. També s’haurà de convocar obligatòriament sempre que s’hagi de tractar:

a) la modificació dels presents Estatuts

b) la dissolució de l’Associació

Article 8è.

Les Assemblees Generals seran convocades per la Junta Directiva i en el seu nom, pel President/a mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La convocatòria, es farà amb una antelació mínima de 15 dies per a les Assemblees Generals Ordinàries, i de 2 dies per a les Extraordinàries.

Els acords seran presos per majoria simple dels presents o representats, llevat dels supòsits de modificació d’Estatuts o la dissolució de l’Associació, que requeriran una majoria de dos terços dels presents o representats.

De totes les reunions, i en el termini de quinze dies des de la seva celebració, se n’aixecarà acta que reflectirà els acords adoptats.

Article 9è.
Correspon a l’Assemblea General:

a) Aprovar la memòria anual que presenti la Junta Directiva, i en el seu cas, l’informe dels membres del Consell Escolar.

b) Aprovar l’estat de comptes, així com el pressupost per a l’exercici següent. c) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries a pagar pels socis.

d) Elegir els membres de la Junta Directiva i els Censors de comptes. e) Decidir en darrer terme les qüestions de disciplina dels socis.

f) Decidir les persones que proposa l’Associació per als òrgans de representació i govern del Centre i, si és el cas, per als organismes de participació d’àmbit superior.

g) Acordar la modificació d’Estatuts o aprovar la dissolució de l’Associació. h) Acordar la federació de l’Associació amb altres de finalitats anàlogues o, en el seu cas, ratificar la decisió presa al respecte per la Junta Directiva.

i) Qualsevol altra funció que afecti substancialment la vida de l’Associació.

Article 10è.

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea General.

La Junta Directiva serà formada pel President/a, Vicepresident/a, Secretari/ària, Tresorer/a i un nombre de vocals que no podrà ultrapassar el màxim acordat per l’Assemblea General.

Els Càrrecs de President/a, Vicepresident/a, Secretari/ària i Tresorer/a seran elegits per l’Assemblea General Ordinària a les eleccions que se celebraran cada dos anys el primer trimestre de curs, llevat de dimissió o revocació, en què se’n podrà convocar una d’Extraordinària a aquest efecte.

Podran ser electors i elegibles tots els socis de l’Associació i es podran presentar les candidatures en tot moment abans de les votacions.

Les votacions se celebraran en un sol acte i mitjançant vot secret, lliure i directe.

La mesa electoral, que serà proposada per la Junta Directiva i aprovada per l’Assemblea General, farà el recompte de vots sense solució de continuïtat, un cop acabat l’horari electoral. Tots els socis que ho desitgin, podran ser al recompte.

Article 11è.

La incorporació de vocals a la Junta Directiva no requereix l’aprovació prèvia de l’Assemblea per tal de ser efectiva, sempre i quan el seu nombre no ultrapassi el total de vocals autoritzat per l’Assemblea General, si es dóna el cas.

Tanmateix, qualsevol incorporació d’un vocal a la Junta Directiva haurà de ser comunicada i ratificada o revocada obligatòriament per l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària més propera en el temps al moment en què es produeixi la seva incorporació.

La Junta Directiva té igualment l’obligació d’informar en cada assemblea de les baixes de vocals produïdes des de l’anterior Assemblea General Ordinària o Extraordinària.

Els membres de la Junta Directiva podran ser revocats en Assemblea General convocada a l’efecte, i serà preceptiu el vot favorable a la renovació de la majoria dels assistents.

La Junta Directiva podrà incorporar col·laboradors per a tasques específiques entre els associats que desitgin col·laborar en el funcionament de l’associació. Els col·laboradors no tenen veu ni vot en les deliberacions de la Junta. La Junta haurà d’informar l’Assemblea General Ordinària de les incorporacions i baixes de col·laboradors produïdes durant el curs.

Article 12è.

Les funcions de la Junta Directiva són:

a) Analitzar periòdicament i conjunta amb els membres del Consell Escolar en representació de les mares, pares o representants legals dels alumnes, la situació general del Centre, i fer propostes per al seu millor funcionament i increment de la qualitat de l’ensenyament. b) La representació i gestió econòmica i administrativa de l’Associació.

c) L’organització de serveis i d’activitats i edició de publicacions, així com la creació de grups de treball i comissions per assolir millor els seus objectius.

d) La convocatòria de les Assemblees Generals, en la qual hi constarà la data, lloc, hora i ordre del dia.

e) La confecció de pressupostos i balanços així com la memòria anual.

f) Complir i fer complir els presents Estatuts i executar els acords de les Assemblees Generals. g) Decidir sobre la federació de l’Associació amb altres de finalitats anàlogues, proposant la seva ratificació a l’Assemblea General.

h) Quantes altres competències li atorgui l’Assemblea General.

Article 13è.

Les funcions específiques dels càrrecs, amb caràcter orientatiu, són les següents: El President/a ostenta la representació de la Junta Directiva i de l’Associació, convoca les reunions de la Junta Directiva i, en nom d’aquesta, les Assemblees Generals, i ordena els pagaments juntament amb el Tresorer/a.

El Secretari/ària té cura dels llibres i dels documents de l’Associació, de portar el llibre de registre de socis, redactar les actes de les Assemblees Generals i, si s’escau, les de la Junta Directiva; expedeix certificacions i comunica a l’administració, ensems amb el President, els acords o actes que calgui comunicar.

El Vicepresident/a supleix el President en cas d’absència, malaltia o d’altres, i actua amb les delegacions que li confereixi.

El Tresorer/a té cura dels béns de l’Associació, controla el cobrament de les quotes i realitza els pagaments conjuntament amb el President/a; i confecciona també el balanç econòmic i porta la comptabilitat de l’Associació.

Article 14è.

Els Censors de comptes són aquells socis de l’Associació encarregats d’examinar i dictaminar l’estat de comptes i el balanç econòmic de l’Associació, immediatament abans de la presentació per a la seva aprovació a l’Assemblea General.

Poden ser escollits per l’Assemblea General i el seu mandat serà de dos anys. El càrrec de Censor de comptes és incompatible amb qualsevol càrrec de la Junta Directiva.

Article 15è.

Tots els càrrecs electes de la Junta Directiva (President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a i Secretari/ària) són honorífics i gratuïts i no poden per tant percebre en cap cas cap retribució pels serveis prestats a l’associació.

No obstant això, en relació als col·laboradors o terceres persones que duguin a terme tasques administratives i d’organització de l’associació la Junta podrà establir una relació contractual que cobreixi la citada col·laboració.

Article 16è.

Per tal de millorar la interlocució amb l’escola i amb l’AFA, cada classe de cada curs de l’escola escollirà anyalment almenys una persona que faci les funcions de delegat/a.

Els delegats/des dels diferents cursos s’escolliran entre els pares, mares o representants legals dels alumnes a la primera reunió de classe de cada curs, si hi ha més d’un candidat/a. El seu mandat es podrà prorrogar automàticament al curs següent si no hi ha altres candidats/es i si així voluntàriament ho accepten. Si no hi ha més d’un/a candidat/a serà automàticament escollida aquella persona que es presenti pel càrrec a menys que hi hagi una majoria de mares, pares o representants legals dels alumnes de la classe en contra. Si no hi ha cap candidat per una classe concreta, el càrrec quedarà desert fins que algú accepti fer-ne les funcions o fins que algun/a altre/a delegat/a o un membre de la Junta de l’AFA accepti assumir-les provisionalment.

Article 17è.

La funció primordial dels delegats/des és la de servir de canal de comunicació entre l’AFA, l’escola i les mares, pares o representants legals dels alumnes que representen, aportant inquietuds i propostes i transmetent respostes i solucions. Són el principal punt de contacte entre les famílies com a col·lectiu i l’escola i la Junta de l’AFA. També poden col·laborar en l’organització de les activitats de l’Associació i en la promoció d’activitats entre els i les sòcies de l’associació.

Els/les delegats/des de classe podran demanar reunió amb la Junta de l’AFA o amb el president/a en qualsevol moment i per aquells temes que considerin oportú. Es comprometen a mantenir la confidencialitat de les informacions que els pugui transmetre l’escola o la Junta en l’exercici de les seves funcions.

Si així ho demana una majoria de mares, pares o representants legals dels alumnes del grup-classe per escrit, adreçant-se al president/a de l’AFA o en una assemblea de classe, un delegat/a podrà ser donat de baixa de les seves funcions. En aquest cas, i sempre que la classe quedi sense la representació mínima, caldrà que immediatament se n’elegeixi un/a de nou per substituir-lo o bé que algú altre n’assumeixi les funcions de representació d’acord amb l’especificat a l’article 16è.

Article 18è.

L’Assemblea de Delegats/des de l’AFA, coneguda com a AFAActiva, és formada pels delegats/des de les classes de tots els cursos de la Institució Montserrat, i és presidida pel President/a de l’AFA. Està formada per almenys un delegat/a de les mares, pares o representants legals dels alumnes de cada curs de l’escola, i preferentment per un delegat/a per classe.

L’Assemblea de delegats podrà incorporar altres membres de la Junta de l’AFA que no siguin el president/a i que col·laborin en el desenvolupament de les seves reunions i en la interlocució amb l’escola.

L’Assemblea de Delegats escull anyalment un/a secretari/a la funció del qual és aixecar acta de les reunions de l’Assemblea.

Les reunions de l’Assemblea tindran lloc almenys un cop cada dos mesos. Tot i això se’n podran convocar més si el president/a ho considera oportú o si els delegats/des ho sol·liciten.

Article 19è.
Les funcions de l’Assemblea de Delegats/des són les següents:

a) Informar als delegats/des dels aspectes que els puguin afectar en aquells temes que l’AFA estigui tractant amb l’escola i que facin referència als diferents cursos.

b) Donar compte per part dels membres de la Junta de l’AFA de les gestions realitzades amb l’escola referides als diferents temes aportats pels delegats.

c) Recollir aquells suggeriments o queixes que calgui transmetre a l’escola, i exercir les funcions de control que els delegui la Junta.

d) Col·laborar en la difusió de les activitats de la Junta i permetre l’intercanvi d’opinions entre els diferents delegats de cursos, per tal de millorar les relacions entre les mares, pares i representants legals dels alumnes dels cursos entre sí, amb la direcció de l’escola i amb la Junta de l’AFA.

Article 20è.

En l’exercici de les seves funcions els delegats/des, vocals i càrrecs electes de l’AFA es comprometen expressament a mantenir la confidencialitat de les informacions aportades per les famílies, l’escola i altres fonts, així com de les deliberacions dels corresponents organismes en què participin (assemblees, reunions i juntes), a menys que comptin amb autorització expressa de les persones o organismes implicats. També es comprometen a no utilitzar en benefici propi les informacions obtingudes en l’exercici de llurs càrrecs i a mantenir-ne la confidencialitat un cop hagin cessat en llurs funcions.

L’incompliment de les normes per part d’algun dels representants esmentats implicarà la seva expulsió immediata del càrrec sense perjudici de possibles accions legals per part de l’organisme o persones afectades. En el cas de càrrecs electes que cessin en les seves funcions caldrà convocar eleccions per substituir-los el més aviat possible.

Els delegats/des i membres de les comissions i de la Junta signaran un document escrit de compromís acceptant el contingut d’aquest article en iniciar el seu mandat.

Capítol IV
ADMISSIÓ I PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI I SÒCIA. ELS SEUS DRETS I ELS SEUS DEURES

Article 21è.

Seran socis o sòcies de l’Associació els pares, les mares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre, llevat que manifestin la seva voluntat en contra, i contribuiran al seu sosteniment amb les quotes a què es refereix l’article 18è. dels presents estatuts.

L’admissió dels socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acordarà, prèvia acreditació de la condició de pare o mare o representant legal d’un o més alumne/s del centre.

Article 22è.
Es perdrà la condició de soci i sòcia per qualsevol d’aquests motius: a) Per deixar de reunir les condicions indicades a l’art. 15è.
b) Per renúncia formalitzada per escrit davant de la Junta Directiva.

c) Per impagament de les quotes o per incompliment greu de les obligacions estatutàries. En aquest darrer supòsit, llevat del cas d’impagament de quotes en què decidirà la Junta Directiva, la decisió serà presa per l’Assemblea General, prèvia audiència de l’interessat/da, a proposta de la Junta Directiva.

Article 23è.

Són drets dels socis i sòcies:

a) Usar tots els serveis i prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació. b) Sol·licitar de la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària, promovent les signatures precises per a la seva convocatòria.

c) Exercir el dret de veu i vot a les Assemblees Generals i formular propostes per a ser incloses en l’ordre del dia.

d) Tenir un exemplar d’aquests estatuts i ser informat periòdicament de les activitats de l’Associació.

e) Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva, i ser proposat per a formar part dels òrgans col·legiats del Centre.

Article 24è.
Són deures dels socis i sòcies:

a) Complir els presents Estatuts així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

b) Pagar les quotes acordades en Assemblea.
c) Mantenir una conducta en línia amb els objectius de l’Associació.
d) Cap dels associats no podrà utilitzar l’Associació per a finalitats polítiques.

Capítol V
RÈGIM ECONÒMIC

Article 25è.
L’Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26è.

Els recursos econòmics previstos per l’Associació són els següents:

a) Les quotes ordinàries o extraordinàries que acordi l’Assemblea General. b) Les subvencions públiques o privades que rebi, així com altres donatius o llegats. c) Els ingressos que obtingui de les seves activitats.

d) Els productes dels béns i drets que corresponguin en propietat a l’Associació.

Article 27è.

Els fons de l’Associació seran dipositats en tants comptes bancaris com es considerin oportuns per a la millor gestió de la Tresoreria de l’Associació, els quals seran oberts amb les signatures autoritzades de President, Tresorer i Secretari; caldrà la signatura indistinta de dos d’ells, i sempre la del Tresorer, per a treure diners.

Article 28è.
L’exercici fiscal de l’Associació coincidirà amb el del curs escolar, de setembre a agost.

Capítol VI
DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 29è.

En cas de dissoldre’s aquesta Associació es formarà una comissió liquidadora, elegida per l’Assemblea General, la qual practicarà les necessàries operacions de liquidació i destinarà el romanent de la mateixa, si existís, a l’entitat pública o privada que, dedicada al camp de l’ensenyament, hagués decidit l’Assemblea General.

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos han contret voluntàriament.

Barcelona, 10 de juny de 2010.

Modificació dels estatuts, Barcelona, 17 de desembre de 2020.

DILIGÈNCIA

Diligència que fa constar que aquests estatuts van ser aprovats en data 17 de desembre de 2020 i contenen les modificacions aprovades per l’Assemblea General extraordinària de l’AFA IM de 26 d’abril de 2021 a la localitat de Barcelona.