Estimades famílies,

Tal i com sabeu, a finals del curs 2007/2008 l’AMPA va posar en funcionament el projecte d’Assegurança d’Escolarització, destinat a proporcionar cobertura econòmica de l’escolarització dels vostres fills en cas que un- o tots dos- pares es trobessin en una situació de mort o gran invalidesa.

Aquest projecte -de caire voluntari- ha comptat el curs passat amb 149 pares i mares inscrits. La quota anyal ha estat de 22€ per pare i nen (ja minorada amb el bonus malus de l’any anterior).

És una assegurança col·lectiva, la qual cosa ens assegura un preu per sota del que correspondria a una assegurança individual i de les mateixes característiques, que no té requisits previs sobre estat de salut o professió, i que està dotada d’un bonus malus, segons el qual, si no es produeix un sinistre, una part important de la quota teòricament pagada reverteix en els assegurats i permet minorar la quota el següent any. Us en recordem les característiques més rellevants:

 • És una pòlissa de vida pel col·lectiu de tutors dels nens de Institució Montserrat el prenedor es l’AMPA, que és qui paga, i qui repercutirà a les famílies el cost en el rebut d’octubre. Els assegurats són el pare i la mare i els beneficiaris els nens.
 • L’import que es cobra, per cada assegurat mort o amb invalidesa, és l’equivalent a la cobertura per menjador, activitats voluntàries i activitats complementàries durant els cursos que li quedin al nen a l’escola: un import aproximat de 3.600€ per curs, per cada assegurat sinistrat, actualitzable cada any segons augments de quotes o costos.
 • Cada beneficiari ho pot ser d’un o més tutors. En cas de sinistre múltiple (e.g.mort de tots dos tutors, l’infant cobraria dos cops la prima assegurada)
 • L’edat màxima dels tutors és de 65 anys en el moment d’adherir-s’hi i fins que facin 70 anys.
 • Com que es tracta d’una pòlissa d’assegurança col·lectiva, tot i ser una pòlissa de vida, no és subjecta a algunes de les restriccions d’aquests casos: s’accepten les persones que tinguin factors de risc, com ara ser fumadors o persones que exerceixin professions considerades de risc (bomber, policia, alpinista…)
 • Dos tutors poden assegurar el mateix fill. En aquest cas es paga doble quota i en cas de mort o d’invalidesa de tots dos tutors l’hereu cobra doble capital.
 • No és necessari continuar els estudis a la Institució Montserrat si es produeix un sinistre.
 • L’efecte de la pòlissa serà des de d’u de setembre de fins a trenta-u d’agost en anys renovables, a menys que s’indiqui el contrari (qualsevol tutor assegurat es pot donar de baixa a la fi del període anyal; si no indica el contrari se suposarà que continua interessat en formar part del projecte i se li renovarà per un any automàticament, amb cobrament de quota en la mensualitat que pertoqui).

S’admeten altes en la pòlissa col·lectiva d’assegurança de tutors nous encara que en un principi no en formessin part.

No podran assegurar-se els tutors que es trobin en un dels següents casos:

 • En tràmit d’expedient d’invalidesa
 • Si durant aquest 2013 han tingut una baixa laboral superior a 15 dies consecutius.
 • Estar en tractament d´alguna enfermetat greu coneguda.

Totes aquelles persones que estiguin incloses a l’assegurança durant el curs 2013-2014 seran renovades automàticament a menys que ens diguin el contrari (llevat dels pares i mares de fills a 4t d’ESO que seran donats de baixa de forma també automàtica) i se’ls facturarà l’import corresponent al curs 2013-2014, ja minorat amb el bonus malus, al rebut de l’escola del mes d’octubre de 2013. Per tant, no cal que facin res, ni que omplin cap formulari o ens comuniquin cap mena de dada addicional.

Volíem ara oferir la possibilitat a aquelles famílies que ho desitgin i no ho hagin fet, d’incorporar-se al projecte pel curs 2013-2014. Tot i que hom s’hi pot donar d’alta en qualsevol moment, fer-ho a començament de curs facilita la logística i ofereix una millor cobertura.

Com tota assegurança col·lectiva, la presència d’un major nombre d’associats, tot i que en aquest cas probablement no faci baixar gaire les quotes, ja que aquestes s’han calculat ajustant molt els costos, pot permetre incrementar el bonus malus i fer encara més econòmica i atractiva la participació en el projecte.

Podeu inscriure-us a l’assegurança d’escolarització omplint el document d´inscripció que trobareu a la pàgina corresponent del web o al SAP (Servei Atenció Presencial).