*Obrim convocatòria per cobrir l’excedència d’en Toni Casals al SAP*

Convocatòria *exclusiva entre les famílies del centre* per a la contractació d’una persona de *suport administratiu, adscrit a l’AFA de l’escola Institució Montserrat*.

Funcions a desenvolupar:
Gestions administratives:
• Comptabilització de factures
• Sol·licitar pressupostos a proveïdors
• Gestionar altes i baixes al registre de famílies
• Suport en l’organització de reunions i altres esdeveniments
• Actualització de la web (WordPress)
• Enviament de correus electrònics (Mailchimp)
• Atenció presencial d’usuaris quan es recuperi la presencialitat.

Titulació acadèmica: No es requereix

Coneixements necessaris:
• Ofimàtica (Excel, Word i similars)
• Internet: es valorarà que tingui coneixements de les eines WordPress i Mailchimp.

Es valorarà: Experiència professional en tasques similars.

Tipus de contracte: Contracte d’obra i servei condicionat a la durada de l’excedència o autònom, si escau. Treball en remot.

Jornada: 9 hores setmanals-

Horari: Flexible.

Sou: 413,86 euros bruts mensuals.

Procés selectiu:
Aquest procés podrà constar de qualsevol dels següents exercicis:
· Entrevista personal.
· Valoració de mèrits (curriculum vitae)
· En el cas que es considerés necessari, es procedirà a la realització de prova/es acreditativa/es de les aptituds, coneixements o capacitats exigides.

Les persones interessades i que reuneixin els requisits exposats han d’enviar el seu Curriculum vitae a la següent adreça junta@afaim.org fins al dia 24 de novembre a les 12:00.